ECCE HOMO EURO CIVIL ADVOCACY - Úvodná stránka

O NÁS

Poslanie
Ciele
Prostriedky
Výročná správa
Činnosť
Prihláška za člena

Prostriedky

 1. využívanie nástrojov demokracie, ktoré majú za cieľ pripraviť a do života uviesť normy a zákony, ktoré smerujú k vytvoreniu spravodlivej spoločnosti,
   
 2. informovanie a vzdelávanie občanov, semináre, diskusie, poradne, petície, kampane, vyjednávanie, súdne akcie a pod.
   
 3. spolupráca so všetkými verejnými inštitúciami - politické strany a hnutia, štátna správa, samospráva, III.sektor - na princípe nadstraníckosti
   
 4. formovanie verejnej mienky
   
 5. publikačná činnosť - vydávanie časopisu, brožúr, informačných materiálov rôzneho druhu a pod.
   
 6. parlamentný lobing zameraný na presadzovanie potrebných legislatívnych úprav ( zrušenie, zmena, presadenie konkrétneho zákona, jeho časti, prípadne jeho podzákonej normy )