ECCE HOMO EURO CIVIL ADVOCACY - Úvodná stránka

O NÁS

Poslanie
Ciele
Prostriedky
Výročná správa
Činnosť
Prihláška za člena

Aktuálne

Zmluva o výhrade svedomia medzi Slovenskou Republikou a Svätou Stolicou

Koniec reprodukčných práv žien na Slovensku

Slovensko sa pripravuje na podpísanie zmluvy so Svätou Stolicou, ktorá upravuje uplatňovanie výhrady svedomia v SR. Návrh zmluvy bol pripravený Ministerstvom spravodlivosti a bude pravdepodobne čoskoro predložený vláde SR na schválenie a následne NR SR na ratifikáciu. Po ratifikácii zmluva nadobudne status "medzinárodnej zmluvy o ľudských právach" a bude mať prednosť pred slovenskými zákonmi. Navrhovaná zmluva je svojim obsahom prvou zmluvou v histórií konkordátov. Jej cieľom je ochrana "slobodnej a neobmedzenej" výhrady svedomia v akejkoľvek oblasti upravenej právom.  Návrh zmluvy je v rozpore so základnými princípmi demokracie, právneho štátu, požiadavky oddelenia cirkvi od štátu a ochrany individuálnych ľudských práv.

Návrh zmluvy v prvom rade ochraňuje náboženské práva štátnych a verejných úradníkov a zamestnancov. Jej prijatím dôjde fakticky k situácii, kedy  štát bude poskytovať len tie výkony a služby, ktoré sú v súlade s katolíckou vieroukou. V oblasti reprodukčných práv to bude znamenať, že všetky formy antikoncepčných prostriedkov, ako aj formy asistovanej reprodukcie sa môžu stať nedostupnými. Rovnako sa nedostupnými môžu stať aj informácie o možnostiach bezpečnej a efektívnej antikoncepcie a ochrany proti sexuálne prenosnými chorobami, vrátane vírusu HIV/AIDS. Výrazne obmedzenie reprodukčných a sexuálnych slobôd na Slovensku môže znamenať nárast materskej úmrtnosti, neželaných tehotenstiev medzi mladistvými dievčatami, nárast nelegálnych interrupcií a zvýšenie výskytu sexuálne prenosných chorôb, vrátane HIV/AIDS.

V oblasti reprodukčného zdravia je podstatná väčšina zdravotníckych služieb vyhľadávaná ženami. Návrh zmluvy tak predstavuje neprimerané bremeno pre ženy a diskriminuje ich v prístupe k zdravotnej starostlivosti a porušuje ich právo sa "slobodne a zodpovedne rozhodnúť o počte a čase narodenia svojich detí." Takého konanie v dôsledku prijatia navrhovanej zmluvy by bolo v rozpore s Ústavou SR, Chartou základných práv Európskej Únie (EÚ),  ako aj s medzinárodnými ľudsko-právnymi zmluvami, k dodržiavaniu ktorých sa SR zaviazala, a to najmä Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW). Navrhovaná právna úprava výhrady svedomia je v rozpore aj s odporúčaniami Európskeho parlamentu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví. Dopad navrhovanej zmluvy však presahuje hranice Slovenska. Návrh zmluvy ohrozuje sexuálne a reprodukčné práva žien aj v iných členských krajinách EÚ. Je možné očakávať, že Svätá Stolica sa bude usilovať o podpísanie podobných zmlúv s ďalšími štátmi EÚ, s ktorými má "nadpriemerné" bilaterálne vzťahy.       

Náboženské práva a slobody majú významné miesto v liberálnej demokracii. Prejav týchto práv vo verejnej sfére musí byť upravený tak, aby neprimerane neobmedzoval základné práva a slobody iných. Výkon práva na výhradu svedomia musí byť zaručený pre osoby bez rozdielu náboženského vyznania, ako aj pre osoby bez vyznania. V oblasti zdravotníckych služieb, štát musí napríklad zabezpečiť dostatok poskytovateľov legálnych služieb týkajúcich sa reprodukčného zdravia. Štát musí zákonom uložiť povinnosť lekárovi, ktorý si uplatňuje výhradu svedomia, aby informoval pacientku o iných poskytovateľoch týchto služieb a odporučil ju k nim. Lekár nesmie odmietnuť vykonať medicínsky zásah potrebný na záchranu života v prípade ohrozenia života a zdravia pacientky.

Predmetom nasledujúcej analýzy je právny rozpor návrhu zmluvy, najmä jej dopad na práva žien na Slovensku aj v zahraničí.

Plné znenie analýzy si môžete stiahnúť tu.

<< Návrat na predošlú stránku