ECCE HOMO EURO CIVIL ADVOCACY - Úvodná stránka

O NÁS

Poslanie
Ciele
Prostriedky
Výročná správa
Činnosť
Prihláška za člena

Úvod

 

Boris Velat        Vítame Vás na našej internetovej stránke. 17.novembra 1989 prišla sloboda a demokracia na Slovensko, padla železná opona.

Ohavný systém sa zrútil a došlo k strate monopolu moci jednej strany, totalita bola zvrhnutá. Až po brutálnom zásahu policajných zložiek proti študentom vzniklo hnutie ľudí, ktorí sa nebojácne a odhodlane postavili proti represáliám vtedajšej moci.

Verejnosť proti násiliu presadzovala zásadne systémové zmeny v zdevastovanej krajine. Režim založený na komunistickej ideológii, ktorý rozhodoval o riadení štátu a osudoch občanov v bývalom Československu od 25.februára 1948 do 17.novembra 1989, bol odsúdeniahodný. Komunistická strana Československa, ako aj komunistická strana Slovenska bola organizáciou, ktorá nezabránila svojim členom a ich pomáhačom páchať zločiny, a to aj na ľudských právach a slobodách.

Tento zločinecký režim popravoval, vraždil, žalároval vo väzniciach a táboroch nútených prác, v dobe žalárovania používal brutálne metódy vrátane fyzického a psychického mučenia, zraňoval a usmrcoval občanov pri pokuse o útek do cudziny.

Komunistická strana je zodpovedná za spôsob vlády v našej krajine v rokoch 1948 - 1989, a to najmä za cieľavedomé ničenie tradičných hodnôt európskej civilizácie, národných a náboženských práv, za úmyselné porušovanie ľudských práv a slobôd, za justičné zločiny vykonané v politických procesoch, za teror vykonávaný proti nositeľom iných názorov než aké zodpovedali učeniu marxizmu-leninizmu, za devastáciu hospodárstva, za zničenie tradičných princípov vlastníckeho práva, za zneužívanie výchovy, vzdelávania, vedy, a kultúry na politické a ideologické účely.

upn
pre náhľad kliknite sem
Mnohí sú sklamaní, rozčarovaní, ba priam znechutení z politického vývoja, alebo z politického diania v našej krajine. Znova a opäť sú porušované ľudské a občianske práva, dochádza k diskriminácii na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu, ku korupcii v súdnictve, v miestnych samosprávach, v zdravotníctve, šíri sa antisemitizmus, dochádza k násiliu proti ženám a deťom, násiliu proti Rómom, a vo veľkej miere dochádza k obmedzovaniu slobody náboženského vyznania a viery, kedy jedno náboženstvo sa pokúša zaviesť v tejto krajine totalitu a to dokonca za pomoci politickej moci a vládnej garnitúry. Po fašizme, komunizme, ktorý sa prejavil vo forme socializmu je v Európe a na Slovensku hrozbou náboženský totalitarizmus, reprezentovaný historickými cirkvami a jej prisluhovačmi. Už v roku 1991 bol zaznamenaný prípad, kedy Ústav
pre vzťahy štátu a cirkví a ministerstvo vnútra sa snažilo zakázať šírenie evanjelia malými, slobodnými cirkvami, ktoré nie sú závislé ani od štátu ani od jeho prisluhovateliek - ostatných cirkví, mám na mysli historické cirkvi, registrované štátom podľa diskriminačného zákona.

Naša inštitúcia vznikla pre ľudí, ktorí majú túžbu meniť veci okolo seba, chcú pomáhať odstraňovať nespravodlivosť, krivdy, majú odvahu popasovať sa s mocnými hráčmi zo sveta politiky, veria, že systém, pravidlá, zákony a normy sa dajú meniť a zdokonaľovať, nachádzajú spôsoby a prostriedky na dosahovanie spoločenských zmien, majú chuť sa zaoberať vecami, ktoré sú často kontroverzné, konfliktné.

Podstatou demokracie je spravodlivosť pre všetkých. Vláda ľudu sa neudrží tam, kde príležitosť k uplatneniu sa nie je rozdelená rovnomerne.

Politická nerovnosť, spoločenská, majetková, porušovanie ľudských a občianskych práv, slobôd a demokracie, ale aj korupcia, príliš dlhé zadržiavanie ľudí vo väzbe, obmedzovanie náboženských slobôd, diskriminácia Rómov, či antisemitizmus, to všetko je prekážkou a brzdou pri presadzovaní akejkoľvek snahy o demokratizáciu a vedie k oligarchii a despotizmu.

Prebujnelá korupcia môže spomaľovať demokratický rozvoj, deformovať postupy súdov a ničiť dôveru verejnosti. Napriek tomu krajiny  s demokratickými režimami celkovo poskytujú omnoho väčšiu právnu ochranu ľudských práv ako nedemokratické štáty.

Občianska advokácia sa dá aplikovať, uplatňovať a rozvíjať len v demokratickom systéme, ktorý má zabezpečiť základné ľudské práva ako sú sloboda združovania, sloboda prejavu, sloboda tlače, sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania a viery.

Agendu občianskej advokácie určujú občania, ktorých trápia problémy zasahujúce do ich práv, pričom sa nespoliehajú na štát, obec, politickú stranu, ale berú iniciatívu do vlastných rúk a tak vstupujú do verejného sektora.

Sloboda je veľmi krehká hodnota, je to Boží dar, ktorý si musíme strážiť. Ako vidíme aj v demokracii je táto hodnota ohrozená, ľahko pominuteľná.

Už z dejín sme sa mohli poučiť, že o tento dar treba neustále bojovať.

Kto raz zakúsil slobodu už nikdy sa nebude chcieť vrátiť pod  jarmo neslobody.

Je nutné sa postaviť proti tým, ktorý chcú upierať túto slobodu iným, alebo ju chcú zneužívať pre svoje egoistické ciele. A nezáleží v koho mene a čie záujmy chcú hájiť tí, ktorý  pošliapavajú slobodu svojich blížnych.

Nech Boh žehná našu krajinu Slovensko slobodou  a vedúce osobnosti múdrosťou a silou Božieho slova.

Boris VELAT
prezident Ecce Homo Euro - civil advocacy